Berichten uit de

Brief van de FIR ter gelegenheid van de verjaardag van de VN – aan Kofi Annan

Federation International Resistance

De Internationale Federatie van Verzetsstrijders – Bond van Antifascisten (FIR) feliciteert de secretaris-generaal met de 60e verjaardag van de Verenigde Naties. De oprichting van de VN op 24 juni 1945 is een van de resultaten van de anti-Hitler coalitie in de samenwerking van staten en volkeren. De militaire nederlaag van het Duitse fascisme en de bevrijding van Europa van fascisme en oorlog waren een feit.
De VN werden opgericht als niet-militair platform om een instrument voor de regeringen te kunnen zijn voor oplossing van conflicten. Binnen de VN behoren de landen samen te werken op gelijke basis voor vrede, sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het handvest van de VN gaat uit van een sociale en politieke basis voor een democratische en rechtvaardige maatschappij. In de afgelopen zes decennia ondernam de VN talloze initiatieven op dat gebied (er is ook misbruik gemaakt van de VN, zie de oorlogen tegen Korea en Joegoslavië,red.). De FIR als internationale federatie van voormalige verzetsorganisaties, partizanen, gedeporteerden, geïnterneerden en vervolgden, samen met de antifascisten van nu, is er trots op - als “Ambassadeurs van de Vrede” en als erkende non-gouvernementele organisatie (NGO) - dat zij er op diverse wijzen aan meegewerkt heeft.

Zoals de FIR aan Kofi Annan verklaarde tijdens de ontmoeting van 9 mei in Moskou, komt onze federatie ook in de toekomst haar verplichtingen na en maakt ze zich sterk voor vrede en democratie, tegen racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme, voor sociale rechtvaardigheid, tegen elke vorm van neofascisme. Zodoende werken we mee aan de uitvoering van het VN-Handvest.

60 jaar bevrijding – 60e verjaardag van de overwinning
Bevrijding van de kampen en de rol van internationale comités

Indrukwekkend en van bijzonder belang waren de herdenkingen van de 60e verjaardag van de bevrijding van de fascistische concentratiekampen. In april en mei volgden herdenkingen in de concentratiekampen Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Dachau, Neuengamme en Mauthausen. Ontelbare overlevenden uit de kampen uit diverse landen, in het bijzonder uit Oost-Europa, namen eraan deel. Dit werd mogelijk gemaakt door de steun van regeringen, donaties en steun uit de bevolking.
Tijdens de manifestatie van het internationale Buchenwald Comité (IKBD) op 10 april stond de voorzitter Bertrand Herz samen met andere overlevenden stil bij het lijden, het verzet en de bevrijding op 11 april 1945. Kleinkinderen van voormalige gevangenen riepen op vast te houden aan de historische “Eed van Buchenwald”. Enkele duizenden deelnemers aan deze manifestatie, waaronder vele jongeren, onderstreepten de eis van de gevangenen van Buchenwald die ook vandaag nog politieke en maatschappelijke steun verdient. Diezelfde ochtend vond de officiële herdenking plaats van de Duitse regering in het theater van Weimar. Buiten Schröder betraden ook voormalige gevangenen het podium en benadrukten de betekenis van het antifascistische verzet voor de historische identiteit van het huidige Europa.
Ook op andere bevrijdingsvieringen spraken voorzitters van de respectieve kampcommissies als vertegenwoordigers van de overlevenden naast politici van federaties en regeringen. Zij onderstreepten dat er tegenwoordig alles aan gedaan moet

worden - met alle mogelijke politieke middelen – om geschiedvervalsing en een herleving van neofascisme en extreemrechts te voorkomen. Het is van groot belang ook na deze herdenkingen de stemmen van de overlevenden en zij die solidair zijn met de politieke boodschap van de gevangenen, te laten horen tegen neofascisme en geschiedvervalsing. In dit verband verdient de oproep van het internationale Auschwitz Comité om de groep van voorzitters van kampcomités nieuw leven in te blazen alle steun! Dit zou flink wat gewicht in de schaal leggen in het politieke debat over de toekomst van de herdenkingen en monumenten. De FIR zal alles doen wat in haar macht ligt om deel te nemen aan dit proces van hereniging, aldus Ulrich Schneider.

Mauthausen, een stuk hel op aarde

Meer dan 21.000 mensen uit vijftig landen namen deel aan de manifestatie en het feest ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de bevrijding van het kamp op de voormalige appèl-plaats, georganiseerd door het Mauthausen Comité Oostenrijk. Voorzitter Heinz Fischer hield de openingsrede. Aanwezig waren afgevaardigden van regering, politici, vakbeweging, delegatie van KZ’s en verwante organisaties. Na de aankondiging van de delegaties, waaronder het Oostenrijkse Mauthausen Comité, begon de internationale demonstratie met deelname van diplomatieke vertegenwoordigingen.
Winnares van de lezingencompetitie op Oostenrijkse scholen, Ivon Micof, hield een toespraak, waarin ze uiting gaf aan de onverschilligheid van jongeren over de misdaden en martelingen van de nazi-barbarij. Zoiets is onbegrijpelijk voor haar en ze riep op “tegen elke schending van


november 2005
De Anti Fascist
13

 

mensenrechten op tijd zelf in verzet te komen”. In zijn herdenkingsrede benadrukte voorzitter Fischer onmiskenbaar dat het onacceptabel is dat een aantal mensen de misdaden van de nazi’s probeert te relativeren. Zoiets is ontoelaatbaar en is een schande om vol te houden. Zijn “nooit meer!” was een duidelijke uitdrukking in de geest van antifascisme en een oproep tot handelen en werken in die zin.

Bron: Der neue Mahnruf, Hrsg. KZ-Verband/ VdA Österreichs, Nr. 5-6/2005

Moskou 9 mei – Dag van de overwinning

De “Dagen van de Overwinning” op 8 en 9 mei 2005 in Moskou waren het hoogtepunt van de herdenkingsceremonies van de 60e verjaardag van de bevrijding. Ontelbare internationale genodigden, onder meer zestig staats- en regeringsleiders en VN-voorzitter Kofi Annan en tweeduizend antifascistische veteranen namen hieraan deel. De FIR was door de Russische

Ontmoeting met Kofi Annan. v.l.n.r. Michel Vanderborght voorzitter FIR, Kofi Annan secretaris-generaal VN, Ulrich Schneider secretaris-generaal FIR en  Vilmos Hanti vice-voorzitter FIR
Ontmoeting met Kofi Annan. v.l.n.r. Michel Vanderborght voorzitter FIR,
Kofi Annan secretaris-generaal VN, Ulrich Schneider secretaris-generaal FIR
en Vilmos Hanti vice-voorzitter FIR

regering uitgenodigd voor deze meeting en werd vertegenwoordigd door voorzitter Michel Vanderborght, vice-voorzitter Vilmos Hanti en algemeen secretaris Dr. Ulrich Schneider. Helaas was Christos Tzintsilonis verhinderd; zodoende was slechts een deel van het uitvoerende comité van de FIR in Moskou. Er was weinig tijd voor planning, aangezien de ene ontmoeting na de andere volgde: kranslegging, ontvangst door de Defensieraad, bezoek aan het legermuseum, feestelijkheden in het Bolschoi- theater en als hoogtepunt de parade in de ochtend van 9 mei met circa 1500 veteranen aan kop. Zij waren het die hun vaderland bevrijdden van fascisme en het Duitse leger tot overgave dwongen. Nadien werden de internationale gasten uitgenodigd in het Kremlin.
De FIR-vertegenwoordigers voerden interessante en boeiende discussies met Kofi Annan, president Putin, politici uit België en Hongarije, de voorzitter van de World Veterans Federation (FMAC) en overige gasten. De dag tevoren sprak

Vanderborght een begroetingswoord tijdens de receptie van de Russische Defensieraad. In de namiddag van 9 mei was Ulrich Schneider namens de FIR bij de Duits-Russische rondetafel-discussie met president Putin en kanselier Schröder. In Moskou was volop gelegenheid om het contact te versterken met de organisaties van het voormalige verzet. Veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog (zo genoemd in de voormalige Sovjet-Unie), soldaten, partizanen en antifascisten waren aanwezig in het centrum, als een reis door de tijd, bij de parade, de ontvangst in het Kremlin tot aan de festiviteiten in de avond van 9 mei op het Rode Plein. Ze kunnen er trots op zijn dat ze zestig jaar geleden hun bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van hun land en de wereld van het Duitse fascisme.

Een politiek schandaal in de Bondsrepubliek
Elk jaar publiceert de Duitse minister van Binnenlandse Zaken het rapport “Bescherming van de Grondwet” waar

onder de kop “rechts-extremisme”, “links-extremisme”, “gevaar voor de veiligheid en extremisme van buitenlanders”, “spionage en andere informatie activiteiten” de “veiligheidssituatie van de Bondsrepubliek Duitsland” worden omschreven. In het rapport van 2004 werd de FIR voor de eerste keer onder de kop “links-extremistische doelen” vermeld. Letterlijk wordt in Koude Oorlogstaal geschreven op pagina 160 (vertaling): “In mei nam de VVN – Bund der Antifaschisten de leiding over van de eveneens inactieve koepelfederatie van de communistische verzetsstrijders ‘Fédération Internationale des Résistants’ (FIR). Hun kantoor werd verplaatst van Wenen naar Berlijn; SCHNEIDER werd de nieuwe Secretaris-Generaal van de FIR.” Als bewijsstuk wordt verwezen naar een krantenartikel van 14 mei 2004 (“Unsere Zeit”). Het artikel bevat echter geen verdere informatie. De FIR heeft protest aangetekend bij Otto Schily, minister van Binnenlandse Zaken, tegen

De FIR-delegatie met de Russische president Poetin
De FIR-delegatie met de Russische president Poetin

de discriminerende vermelding als zodanig in het bewuste rapport. Minister van Binnenlandse Zaken Schily zou zich beter laten voorlichten door kanselier Schröder over de FIR, aldus Ulrich Schneider. Schröder ontving tijdens de viering in Moskou het actuele informatiebulletin van de federatie van voormalige verzetsstrijders, gedeporteerden en geïnterneerden. De FIR zet zich in tegen de opkomst neofascisme, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat in de Europese landen, tegen geschiedvervalsing. Tijdens een onderhoud met Kofi Annan op 9 mei 2005 in Moskou benadrukte de voorzitter van de FIR en voormalig Belgische verzetsstrijder Michel Vanderborght opnieuw de opdracht “Ambassadeur van de Vrede”. Zo’n verbintenis als “links-extremistisch” te schetsen is in tegenstelling met de consensus van Europese democraten.


november 2005
De Anti Fascist
14

 

Solidair met de FIR
Het bestuur informeerde direct alle aangesloten federaties en politici over dit schandaal. Hierop volgden overweldigende reacties. Ontelbare solidariteitsverklaringen en protestbrieven kwamen binnen bij de Duitse regering, de Duitse ambassades en Duitse afgevaardigden in het Europees parlement. De FIR ontving onder andere reacties uit: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Mexico, Nederland (AFVN), Portugal, Rusland, Spanje, Venezuela. Kranten uit diverse landen, bijvoorbeeld in Bulgarije, Denemarken (Håndslag), Duitsland (Junge Welt, Neues Deutschland, Unsere Zeit), Griekenland (Rizospastis), Luxembourg (Zeitung des Letzeburger Volk), Mexico, Nederland (Manifest), Portugal en Rusland (Prawda), berichtten over dit onderwerp.
De Deense “Folkebevægelsen Mod Nazisme” (volksbeweging tegen Nazisme) schrijft: deze veroordeling van de FIR herinnert ons aan de aanduiding van Deense verzetsstrijders 1940 - 1945 als “terroristen”.
Een zelfde vergelijking maakt de Franse “Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide”. Het verzet tegen de fascistische bezetting en de vichy-collaboratie werd “subversief” genoemd; heden ten dage is het een eer dat straten en pleinen in het hele land de namen dragen van die kameraden. De FNDIRP herinnerde aan de tegenstelling dat Schröder zich politiek profileert door zijn deelname aan de bevrijdingsceremonies zoals in Auschwitz Birkenau, terwijl tegelijkertijd organisaties van de antifascistische federaties worden neergezet als een ‘vijand van de grondwet’.
In Griekenland protesteerden alle FIR federaties – ongeacht hun politieke achtergrond – tegen dit schandaal. De POAO herinnert in dit verband aan “de onaanvaardbare weigering van de Duitse regering herstelbetalingen aan ons land te

de las Brigadas Internationales” veroordeelt de actie van de minister en verwijst naar het feit dat de FIR de federatie is van voormalige strijders tegen fascisme en nationaal-socialisme en vertegenwoordigers van de huidige generaties, die het gedachtegoed levend willen houden. De solidariteitsbrief uit Mexico vergelijkt de aanklacht tegen de FIR met verklaringen “dat antifascistische gevechten in onze steden fout waren “, “dat de oprichting van een antifascistisch front in Mexico fout was en dat het fout was gevochten te hebben in de Internationale Brigades, of tegen elke vorm van fascisme gestreden te hebben”. Dit laat men niet toe! Daarom verzekeren de Mexicaanse antifascisten de FIR van hun volledige steun. Zelfs president Chavez van Venezuela benadrukte op het 16e Wereldjeugd festival zijn solidariteit met de FIR.

Laatste nieuws uit Wunsiedel
De geplande demonstratie van neofascisten uit heel Europa op 22 augustus in Wunsiedel (ter ‘ere’ van oorlogsmisdadiger Hess) kon dit jaar voorkomen worden dankzij de inzet van jonge en oude tegenstanders van de nazi’s. De antifascisten hadden als slogan: “Wunsiedel ist bunt nicht braun!” (bont gekleurd, niet bruin). Kleine demonstraties van neonazi’s uit onder andere Scandinavië en Duitsland konden echter wel plaatsvinden in Berlijn, Neurenberg, Peine en Denemarken. Het vereist een constante waakzaamheid en overtuigingskracht om de autoriteiten te doen besluiten tot een verbod van fascistische bijeenkomsten.

16e Wereldfestival van Jongeren en Studenten (WFYS)
7 - 15 augustus 2005 Caracas / Venezuela

Van 7 tot 16 augustus vond – met 17.000 gedelegeerden uit 144 landen - het 16e Wereld Jeugd Festival voor jongeren en studenten plaats in Venezuela onder het motto “Voor vrede en solidariteit, tegen imperialisme en oorlog’.

De delegaties wisselden informatie uit over de politieke strijd in eigen land. Op bijeenkomsten en in de eindverklaring werd de solidariteit met de volkeren die vechten voor hun bevrijding, onderstreept. Het scala aan eisen omvatte onder meer de strijd voor een gezond milieu, gratis onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen.

Ook voor de FIR zijn de wereldjongerenfestivals van groot belang. De laatste decennia waren FIR-delegaties vaak officiële deelnemers aan bijeenkomsten. Voormalige verzetsmensen namen deel aan de discussie bij het thema ‘nooit meer fascisme, nooit meer oorlog!’
De FIR was op het 16e Wereld jeugdfestival in Caracas vertegenwoordigd door aanwezigheid van voorzitter Michel Vanderborght, eregast op het festival, gezien zijn jarenlange inzet voor de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY). FIR-vice-voorzitter Vilmos Hanti nam deel als vertegenwoordiger van de Hongaarse Vereniging voor Kinderhulp.
Het thema FIR en solidariteit met antifascisten stond eveneens centraal op dit wereldfestival. Nadat deelnemers hadden verwezen naar de discriminerende aanduiding van de FIR in het Duitse rapport van het Bureau ter Bescherming van de Grondwet, bereikte de FIR-vertegenwoordigers een solidariteitsverklaring van president Hugo Chavez onder de slogan: “Unidos contra el Fascismo – samen tegen fascisme!”

Voorjaar 2006: Internationale Conferentie
In het voorjaar van 2006 zal de FIR een internationale conferentie met als thema “Neofascisme in Europa” organiseren in België. Deelnemers uit meer dan 20 landen worden verwacht. Nadere informatie over de conferentie zullen wij u als lezers van de AntiFascist t.z.t. toezenden. Meer over de FIR kunt u lezen op de website: www.fir.at

doen en de slachtoffers van het Hitler-fascisme schadeloos te stellen.”
In Athene protesteerde de antifascistische federatie PEAEA met andere groeperingen tegenover de Duitse ambassade tegen de discriminerende vermelding van de FIR in de ‘Bescherming van de Grondwet’ (zie de protestbrief van de AFVN in de Anti Fascist nr.3). De vroegere secretaris-generaal van de FIR, Oskar Wiesflecker schreef als vertegenwoordiger van de Oostenrijkse KZ-federatie. Hij herinnert aan de meer dan vijftig jaar geschiedenis van de FIR en aan één van de vroegere voorzitters, de Franse verzetsstrijder Alix Lhote, 8 mei 2005 in Frankrijk benoemd tot “commandant légion d’honneure”. Gelijktijdig verwijst Wiesflecker aan de aanduiding van de FIR door de VN als “Ambassadeur van de Vrede” en de NGO-status met UNESCO. Hij verzoekt Schily als minister zijn politieke ‘vergissing’ te herzien. Ook de “Asociación de Amigos

“Wunsiedel ist bunt nicht braun!” (bont gekleurd, niet bruin)
“Wunsiedel ist bunt nicht braun!” (bont gekleurd, niet bruin)


november 2005
De Anti Fascist achterpagina
15