Nieuws van de

Midden mei zal de jaarconferentie van de FIR in België plaatsvinden onder het motto: 60+1 jaar Antifascisme in het Europa van nu

Fédération International Résistance
De AFVN/BvA zal samen met de overige aangesloten organisaties van de FIR deelnemen aan de conferentie. Op deze conferentie zal met vertegenwoordigers van organisaties van voormalige verzetslieden en vervolgden, met historici, wetenschappers en politieke activisten de balans opgemaakt worden van de herdenkingsactiviteiten in 2005 rond de 60ste verjaardag van bevrijding van fascisme en oorlog. Tevens zal met de jonge generaties van gedachte gewisseld worden over politieke perspectieven van samenwerking op het gebied van antifascistische acties. De conferentie zal van 11 tot 13 mei 2006 in Brussel gehouden worden.

Verklaring van 16 EU-parlementariërs tegen geschiedvervalsing

Résumé van de protestverklaring van 16 parlementariërs uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Tsjechische Republiek en Cyprus

De ondergetekenden, leden van het Europese Parlement, verklaren zich tegen de resolutie over de 60ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog waarin de historische feiten verdraaid worden. Zij verstrekken geen medewerking aan deze schending en belediging van de nagedachtenis van miljoenen mensen die hun leven gaven en dankzij hen het fascisme kon worden overwonnen.

De stuitende resolutie, die door de Buitenland Commissie ingebracht werd, vervalst de historische waarheid. Communisten en de Sovjet-Unie, die de doorslag gaven tot de nederlaag van het Hitler-fascisme worden hierdoor beledigd. Het denken van jonge generaties probeert men te vergiftigen om de misdaden, die nu door de wereldmachten begaan worden, te laten weggevallen in plaats van daartegen te vechten.
Deze resolutie probeert het feit te verdoezelen dat het fascisme uit het kapitalisme voortkwam en zich dankzij dat systeem kon ontwikkelen. Hij wordt door die politieke elites ondersteund die het kapitalisme omarmen. De resolutie probeert het feit te verbergen dat de Tweede Wereldoorlog voortkwam uit de gewelddadige toespitsing van conflicten tussen imperialistische machten over de herverdeling van de wereld, en dat de gemeenschappelijke vijand (waarvan zij zich wilden ontdoen), de Sovjet-Unie was, de eerste socialistische staat.

De EU heeft als wegbereider in het wegnemen van het geschiedkundige bewustzijn de 9e mei als ‘Dag van Europa’ uitgeroepen en zodoende de “Dag van de overwinning van het volk’ uitgewist. De verklaring van de commissie van de onacceptabele, onuitsprekelijke resolutie noemt de bevrijding van de Oost-Europese landen ‘bezetting’. Zodoende maakt ze de weg vrij voor een terugkeer van symbolen van het Hitler-fascisme in de landen van Oost- en Midden- Europa, stemt in met de politiek van de Baltische staten, die anti-fascisten vervolgen en collaborateurs en voormalige SS-ers in ere herstellen. Daarmee wordt een politiek klimaat geschapen waarin in Duitsland en Oostenrijk deserteurs als ‘nationale schande’ beschouwd worden, terwijl fascisten als ‘nationale helden’ materieel en moreel gerehabiliteerd worden.
Straatsburg, 12 mei 2005. (FIR News Bulletin November 2005)

Verklaring van de FIR naar aanleiding van de aanval van de parlementaire commissie van de Raad van Europa

De Griekse zusterverenigingen van de FIR, vere-nigd onder de koepelorganisatie POAO, hebben hun grote bezorgdheid geuit over de resolutie, die de politieke commissie van de Raad van Europa van plan is voor te dragen; de resolutie betekent een algehele veroordeling van het communisme als ‘misdadig regime’.

Het plan is deze resolutie eind januari 2006 in de algemene vergadering van de Raad van Europa in te dienen.
De FIR, de Internationale Federatie van Verzetsstrijders - Bond van Antifascisten, steunt het protest van de Griekse patriotten, verzetsstrijders en antifascisten.

Een dergelijke resolutie wordt door de FIR gezien als een poging de geschiedenis te herschrijven dan wel te verdoezelen en als een aanval op democratisch recht en vrijheid.

In dit kader willen wij nog wijzen op de kritiek die Thomas Mann, Duitse antifascist en Nobelprijswinnaar voor literatuur, in 1943 al uitte ten aanzien van anticommunisme, dat hij “de meest basale dwaasheid van onze tijd” noemde.
Wij steunen het huidige protest van Mikis Theodorakis, wereldberoemd musicus, dat hij uitte aangaande deze resolutie met de woorden “namens mijn gesneuvelde communistische kameraden, namens hen, die met de Gestapo kennis hebben gemaakt, die vernietingskampen en executieplaatsen hebben doorstaan, om het nazisme uit te roeien en de overwinning van de vrijheid te bewerkstelligen” (zie hier onder).

De FIR roept haar aangesloten zusterverenigingen op alert te zijn en samen met de democratische krachten in hun landen zich in te zetten ter voorkoming van iedere vorm van politieke marginalisering en “heksenjacht”.

Berlijn, 18 januari 2006


februari 2006
De Anti Fascist
11

 

Mikis Theodorakis

“De Raad van Europa heeft besloten de geschiedenis te veranderen. De Raad wil de geschiedenis herschrijven door aanvallers te verwisselen met slachtoffers, helden met misdadigers, bevrijders met veroveraars, communisten met nazi’s.
Hij wil dat wij de grootste vijanden van het nazisme, de communisten, als misdadigers beschouwen, ja, bijna zo erg als de nazi’s zelf! En de Raad maakt zich ongerust en protesteert zelfs omdat de aanhangers van Hitler door de internationale gemeenschap wel veroordeeld werden en de communisten niet. Daarom stelt hij voor die veroordeling uit te spreken op de volgende plenaire zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 24 tot 27 januari.
De Raad maakt zich zorgen dat het “publieke geweten erg lauw reageert tegenover de misdaden die de communistische staten gepleegd hebben.” En omdat “communistische partijen nog altijd legaal en actief zijn in een aantal landen, hoewel sommigen van hen zich nog niet gedistantieerd hebben van die misdaden”.
Met andere woorden, de Raad van Europa, kondigt al vooraf aan dat hij in de toekomst alle Europese communisten wil vervolgen die nog geen verklaring van berouw hebben afgelegd zoals destijds de beulen van de Gestapo en de folteraars van Makronisos vroegen.
Misschien dat ze morgen beslissen om die partijen buiten de wet te stellen en zo de deur op een kier zetten voor de geesten van Hitler en Himmler, die, zoals men weet, hun carrière begonnen zijn met de communistische partijen te verbieden en de communisten gevangen te zetten en naar de dodenkampen te voeren.
Die nazi’s zijn uiteindelijk verdronken in het bloed van hun eigen slachtoffers, de 20 miljoen doden van de

communistische Sovjet-Unie, de honderdduizenden communisten die zowel in Griekenland als in de rest van Europa de leiding genomen hebben van het nationale verzet.

Nochtans komen deze heren van de Raad van Europa, in al hun ijver om methodes in ere te herstellen die door het geweten van de volkeren en de geschiedenis veroordeeld zijn, pas op de tweede plaats. Want hun grote broer, de Verenigde Staten zijn hen al voorbijgestreefd, en massacreren (neersabelen, gruwelijk vermoorden, red.) hele volkeren, zoals in Irak, een ruïne bezaaid met Amerikaanse gevangenissen, waar dagelijks duizenden onschuldige slachtoffers op een abominabele manier gefolterd worden.
Maar over deze grote misdaad tegen de menselijkheid noch over het moderne folterkamp Guantanamo, heeft de Raad van Europa een woord te zeggen.
Wie kan geloven dat deze Raad bekommerd is om de mensenrechten, aangezien hij zelf in Europa de CIA de vrijheid geeft om personen al hun rechten te ontnemen, per vliegtuig weg te voeren en in speciale gevangenissen te folteren?
Zulke lieden kunnen geen veroordeling uitspreken. In het Gerechtshof van de geschiedenis dat ooit de ontelbare misdaden zal veroordelen van hun grote broer, misdaden die plaatsgrepen van Vietnam tot Chili, van Latijns-Amerika tot Irak, zullen zij veroordeeld worden, omdat ze deze misdaden hebben getolereerd of er zich aan medeplichtig hebben gemaakt.
Spijtig genoeg moet ik vandaag veel meer in naam van doden dan van levenden spreken. In naam van mijn gesneuvelde communistische kameraden, in naam van hen die gepasseerd zijn langs de Gestapo, de dodenkampen en de executieplaatsen opdat het nazisme zou verslagen worden en de vrijheid zou zegevieren, heb ik aan deze “heren” maar één ding te zeggen: Schaam u!”

Athene, 22 december 2005


februari 2006
De Anti Fascist
19